Umowa oferty
Niniejsza umowa jest zamówieniem publicznym (dalej Umowa) w rozumieniu art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Wszystkie terminy i definicje w niniejszej Umowie są używane zgodnie ze znaczeniem określonym w Umowie użytkownika.
Wszystkie usługi w ramach niniejszej Umowy są świadczone Użytkownikowi przez Administrację Witryny.

1. Przedmiot umowy
Zgodnie z niniejszą Umową, Administracja Witryny świadczy Użytkownikowi Usługi płatne (zwane dalej Usługami). Lista usług, ich koszt, czas trwania i warunki świadczenia są wskazane w niniejszej Umowie i jej załącznikach. Lista Usług płatnych i ich koszt dostępny jest pod linkiem https://maltor.com/.

2. Lista Usług i ich koszt mogą ulec zmianie z inicjatywy Administracji Witryny bez porozumienia z Użytkownikiem. Użytkownik otrzymuje Usługi Płatne w takiej formie, w jakiej zostały opłacone, niezależnie od tego, w jaki sposób Administracja Witryny zmienia takie usługi lub ich koszt po ich opłaceniu.

3. Prawa i obowiązki stron
Użytkownik ma prawo wybrać dowolne Usługi płatne spośród oferowanych przez Administrację Witryny Użytkownik ma prawo do otrzymywania Usług płatnych w takiej formie, w jakiej zostały opłacone, niezależnie od tego, jak Administracja Witryny zmieni takie usługi lub ich koszt po ich zapłata. Użytkownik zobowiązany jest do terminowej i pełnej zapłaty za wybrane Usługi Płatne. Użytkownik zobowiązany jest do podpisania Aktu świadczenia usług w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty jego utworzenia w systemie Vchasno. Z pomocą KEP. Administracja witryny ma prawo do ustalenia listy płatnych usług, warunków ich świadczenia i kosztów takich usług według własnego uznania. Administracja serwisu jest zobowiązana do zapewnienia możliwości otrzymywania odpłatnych Usług przez Użytkownika.

4. Koszt usług i warunki płatności
Koszt usług ustalany jest przez Administrację Serwisu pod linkiem https://maltor.com/ Warunki płatności: 100% przedpłata kartą bankową za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności lub na podstawie wystawionej faktury, w ciągu 5 (pięciu) dni bankowych od momentu jego wydania. W przypadku uregulowania przez Użytkownika rachunku w terminie dłuższym niż przewidziany w pkt. 3.2. niniejszej Umowy, Administracja Witryny, według własnego uznania, ma prawo przyjąć przedpłatę i rozpocząć świadczenie usług lub odmówić świadczenia usług i zwrócić Użytkownikowi kwotę przedpłaty.Fakt świadczenia Usług jest uznawany za fakt połączenia do usługi płatnej. W przypadku braku nieprzewidzianych trudności technicznych, o których Administracja Witryny informuje Użytkownika za pomocą jakichkolwiek kanałów komunikacji, Usługa zostaje podłączona w dniu otrzymania przez Administrację Witryny płatności od Użytkownika. Fakt świadczenia Usług potwierdza „Ustawa o świadczeniu usług " (dalej jako Ustawa), podpisana przez Strony w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu świadczenia Usług na kwotę otrzymanej zapłaty. Akt świadczenia usług dostępny jest zarówno na koncie osobistym Użytkownika na w Witrynie oraz w systemie zarządzania dokumentami Vchasno. W przypadku niezgadzania się z Ustawą, Użytkownik jest zobowiązany do przesłania uzasadnionej odmowy jej podpisania do Administracji Strony. W przypadku braku Aktu podpisanego przez Użytkownika lub umotywowanej odmowy podpisania Aktu, Usługi uważa się za wykonane prawidłowo i w całości, a Aktu - podpisanego przez Użytkownika.Administracja serwisu ma prawo odmówić Użytkownikowi udostępnienie Ustawy w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiąże się w pełni ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Ogólne warunki dotyczące zwrotu i braku zwrotu środków w przypadku niewykonania usług reguluje niniejsza Umowa.
Zwrot środków na konto Użytkownika w Koncie Osobistym za usługi nieodpłatne następuje w następujących przypadkach:
• W przypadku usunięcia ogłoszenia w trakcie moderacji W przypadku, gdy Administracja nie świadczy usługi z przyczyn technicznych W przypadku usunięcia zduplikowanych kont zwrot następuje na żądanie Użytkownika. Decyzję o powrocie podejmuje Administracja.
• Środki nie są zwracane Użytkownikowi za niewykonane usługi płatne w następujących przypadkach:
• Podczas zamieszczania ogłoszeń o zabronionych towarach, usługach, ofertach, a także naruszania Umowy (patrz punkt 4.8 Regulaminu) Podczas blokowania konta (patrz punkty 4.3, 4.4 Regulaminu) Gdy samodzielnie usuwasz reklamę przez Użytkownika.
• W przypadku systematycznych (dwu lub więcej razy) naruszeń warunków niniejszej Umowy lub Umowy, Administracja ma prawo nie zwrócić środków.

5. Zawarcie, okres obowiązywania, zmiana i rozwiązanie umowy
Niniejsza Umowa zostaje zawarta (zaakceptowana) z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i obowiązuje do czasu pełnego wykonania przez strony swoich zobowiązań.Opłata za usługi jest automatycznym dowodem podpisania (akceptacji) Umowy o świadczenie usług i pozbawia Użytkownika prawa powoływania się na niepodpisanie/nieakceptację, nieporozumienie itp. warunki Umowy o świadczenie usług Administracja witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy. Cena i warunki Usług opłacanych przez Użytkownika nie podlegają zmianom Obie strony mają prawo do jednostronnego rozwiązania umowy.
Made on
Tilda